Blog: De gemeentelijke rioolheffing

In Nederland is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. Het verzamelen, afvoeren en zuiveren van afvalwater brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. De bekostiging van deze gemeentelijke taak vindt plaats door het innen van een zogenoemde rioolheffing.

Maar wie moet deze rioolheffing eigenlijk betalen? De huurder of de verhuurder?

 Wie betaalt wat?

In de wet wordt niet geregeld wie ‘belastingplichtige’ is ten aanzien van de rioolheffing. De gemeente is dus vrij om zelf te bepalen bij wie ze deze gelden worden geïnd. De rioolheffing kan bijvoorbeeld worden opgelegd aan de gebruiker (huurder) van een woning of aan degene die als eigenaar van het pand bij het Kadaster staat geregistreerd. Indien de gebruiker niet de eigenaar is, kan de gemeente er eventueel ook voor kiezen om zowel de gebruiker als de eigenaar in de heffing te betrekken. Hoe de situatie in jouw gemeente is geregeld kun je teruglezen in de gemeentelijke verordening op de heffing en invordering van rioolheffing. In de meeste gevallen staat deze informatie ook overzichtelijk op de website van de gemeente of het belasting samenwerkingsverband waartoe jouw gemeente behoort.

De rioolheffing in Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen geldt dat de rioolheffing wordt betaald door de eigenaar van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering of openbaar gemeentewater. Het gaat dus om een zogenoemde eigenaarsbelasting. In de praktijk zien we vaak dat de heffing die aan de verhuurder wordt opgelegd, als servicekosten aan de huurders worden doorberekend. Indien het gaat om een eigenaarsbelasting is dit niet toegestaan! Eigenaarsbelastingen kunnen namelijk niet worden aangemerkt als servicekosten, omdat er geen sprake is van de levering van zaken en/of diensten in verband met de bewoning van een woonruimte. Het betreffen immers kosten die verband houden met de eigendom van het gehuurde. Deze belasting dient dus als het ware bij de huurprijs te zijn inbegrepen en komt niet (direct) voor rekening van de huurder.

Indien jouw verhuurder gemeentelijke heffingen als servicekosten heeft doorberekend is het dus van belang om te controleren of het een eigenaarsbelasting of een gebruikersbelasting betreft. Gebruikersbelastingen (die de verhuurder op eigen naam voor de huurder heeft voldaan) kunnen wel worden doorberekend, mits daarover afspraken zijn gemaakt in de huurovereenkomst.

Mocht er over de doorberekening van een gemeentelijke belasting een geschil zijn ontstaan, dan kun je hierover helaas geen oordeel van de Huurcommissie vragen. Zij is namelijk niet bevoegd om zich uit te laten over de hoogte of de redelijkheid van gemeentelijke belastingen en heffingen. Uiteraard kan Huurteams Nijmegen je wel helpen met een passend advies of eventuele bemiddeling bij het geschil. Neem daarvoor telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Stefan de Roos