Serviceovereenkomst

(Dowload hier de onderstaande serviceovereenkomst)

ONDERGETEKENDEN:

Stichting Huurteams Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09192263, gevestigd te Nijmegen (hierna te noemen: Huurteams),

EN

Degene die middels het webformulier van Huurteams om haar diensten verzoekt, hierna te noemen: “cliënt”,

VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN TE ZIJN GEKOMEN:

Artikel 1 - Overeenkomst

Huurteams en cliënt komen overeen dat Huurteams cliënt zo goed mogelijk zal bijstaan in het (juridisch) geschil met de wederpartij.

Artikel 2 - Machtiging

De cliënt machtigt Huurteams om in en buiten rechte in naam van cliënt alles te verrichten wat Huurteams nuttig, nodig of noodzakelijk acht om de belangen van cliënt te behartigen, het starten van één of meerdere procedures bij de Huurcommissie hieronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 3 – Leges en honorarium

 1. Huurteams schiet de leges van te starten zaken bij de Huurcommissie voor.
 2. De leges dienen aan Huurteams te worden vergoed, indien zij aan de Huurcommissie zijn betaald en de cliënt de zaak wil laten intrekken, ongeacht de reden tot intrekking.
 3. Wanneer cliënt door de Huurcommissie wordt veroordeeld tot het betalen van de leges, dient cliënt de door Huurteams voorgeschoten leges in die zaak of zaken te vergoeden aan Huurteams, ongeacht de motivering tot legesveroordeling.
 4. De factuur voor de in lid 2 en lid 3 genoemde vergoeding dient binnen twee weken na verzending
 5. Huurteams levert haar primaire diensten gratis.

Artikel 4 - SEPA-machtiging

 1. Cliënt geeft Huurteams Nijmegen toestemming om, wanneer de op basis van artikel 3 verschuldigde leges na aanmaning niet worden voldaan, een eenmalige incasso-opdracht naar de bank van cliënt te sturen.
 2. Wanneer u het niet eens bent met de automatische incasso kan u voor het moment van afschrijving uw bank verzoeken de incasso-opdracht niet uit te voeren. Tevens kan u tot 8 weken na de incasso de afschrijving storneren door contact met uw bank op te nemen. Wanneer u van mening bent dat u
 3. geen machtiging heeft afgegeven bedraagt deze termijn 13 maanden.
 4. Wanneer u de incasso-afschrijving onterecht tegenhoudt zal Huurteams de hiermee gemoeide kosten op u verhalen.

Artikel 5 - Vastleggen en verwerken van gegevens

 1. Huurteams Nijmegen respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens als een voor de verwerking  verantwoordelijke  in  overeenstemming  met  de  Europese  Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Huurteams Nijmegen legt de volgende gegevens vast:
  1. Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  2. Correspondentie met betrekking tot uw klacht;
  3. Juridische stukken ten bate van de behartiging van uw belangen ten aanzien van uw klacht;
  4. Uw IBAN-nummer.
 3. Voornoemde gegevens worden slechts ten dienste van het verlenen van juridische bijstand gebruikt, waaronder: ten nutte van de afwikkeling van juridische procedures, de algehele dienstverlening enhet jaarverslag.
 4. Ten aanzien van gegevens die in het jaarverslag worden geopenbaard, geldt dat deze volledig worden geanonimiseerd zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
 5. Huurteams verstrekt gegevens niet aan derden tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is, moet voldoen aan wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of opvolging van strafbare feiten en nodig is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 3, betreft de dienstverlening van Huurteams Nijmegen een kosteloze dienstverlening. Huurteams Nijmegen heeft om die reden geen resultaatverplichting, louter een inspanningsverplichting. Cliënt is op de hoogte van het feit dat Huurteams een non- profitorganisatie is die voornamelijk werkt met deskundige vrijwilligers.
 2. Het onder punt 1 bepaalde brengt tevens met zich mee dat Huurteams geen garanties kan geven omtrent de afloop van het geschil. Client erkent dat geen enkele vertegenwoordiger van Huurteams hieromtrent beloftes heeft gedaan. Huurteams, haar medewerkers en haar hulppersonen kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook, tenzij sprake is van een ernstige fout van de zijde Huurteams waardoor de schade is veroorzaakt. Indien laatstgenoemde zich voordoet, dient cliënt de schade alsook de toerekenbaarheid te bewijzen.
 3. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, worden alle opdrachten geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door stichting HuurteamsNijmegen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 4. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht, als bedoeld in punt 3, wordt de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, die hoofdelijke aansprakelijkheid vestigen in het geval tweeof meer personen een opdracht hebben ontvangen, volledig uitgesloten.
 5. Mocht om welke reden ook aansprakelijkheid van stichting Huurteams Nijmegen plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 1000,-.

Deze voorwaarden zijn door het bestuur der stichting Huurteams Nijmegen als zodanig vastgesteld op 14 maart 2017